*ST花雕

- 600659

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017 
*ST花雕(600659) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入797.16--------
营业收入797.16--------
二、营业总成本2,895.881,714.69838.753,461.732,224.49
营业成本168.38--------
营业税金及附加41.4321.5810.4149.3637.62
销售费用----------
管理费用2,717.761,739.11813.093,618.082,651.94
财务费用-31.69-46.0015.24-205.71-157.68
研发费用----------
资产减值损失---------307.39
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-2,618.20-2,285.19-960.38-3,224.13-2,224.49
加:营业外收入2.680.930.172.092.09
减:营业外支出10.0010.00--12.8210.82
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-2,625.52-2,294.27-960.21-3,234.86-2,233.22
减:所得税费用-129.87-142.63-30.4190.69108.14
五、净利润-2,495.65-2,151.64-929.80-3,325.55-2,341.36
归属于母公司所有者的净利润-2,495.65-2,151.64-929.80-3,325.55-2,341.36
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0300-0.0200-0.0100-0.0400-0.0300
稀释每股收益(元/股)---0.0200---0.0400--
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-2,495.65-2,151.64-929.80-3,325.55-2,341.36
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,495.65-2,151.64---3,325.55--
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶