ST明科

- 600091

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST明科(600091) 利润表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、营业总收入1,455.26742.70156.415,624.905,037.99
营业收入1,455.26742.70156.415,624.905,037.99
二、营业总成本5,344.173,407.961,423.6011,671.099,183.16
营业成本1,396.20687.69138.445,243.374,971.23
营业税金及附加487.27324.89159.78822.79615.03
销售费用43.0837.01--53.3146.72
管理费用3,344.182,326.231,133.604,401.143,489.11
财务费用73.4332.12-8.211,084.4935.77
研发费用----------
资产减值损失------65.9925.31
公允价值变动收益----------
投资收益4,300.332,875.851,353.875,081.003,603.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-99.69-94.97-91.39-6.01-38.53
汇兑收益----------
三、营业利润425.31224.4786.68316.56-537.66
加:营业外收入------94.8212.00
减:营业外支出5.545.005.004.774.77
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额419.77219.4781.68406.60-530.44
减:所得税费用----------
五、净利润419.77219.4781.68406.60-530.44
归属于母公司所有者的净利润419.77219.4781.68406.60-530.44
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)0.01000.0100--0.0100-0.0100
稀释每股收益(元/股)0.01000.0100--0.0100-0.0100
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额419.77219.4781.68406.60-530.44
归属于母公司所有者的综合收益总额----------
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶