ST明科

- 600091

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST明科(600091) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入1,417.751,122.28449.382,417.801,455.26
营业收入1,417.751,122.28449.382,417.801,455.26
二、营业总成本4,445.423,115.941,409.058,435.025,344.17
营业成本1,360.601,083.87446.162,340.431,396.20
营业税金及附加514.95355.56158.36651.57487.27
销售费用24.292.290.3649.2843.08
管理费用2,531.871,643.31771.104,402.503,344.18
财务费用13.7030.9033.08991.2473.43
研发费用----------
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益2,982.652,977.691,459.945,754.614,300.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4.23-9.19-1.38-106.73-99.69
汇兑收益----------
三、营业利润-40.12990.68500.271,002.74425.31
加:营业外收入0.900.90------
减:营业外支出------27.895.54
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-39.22991.58500.27974.85419.77
减:所得税费用----------
五、净利润-39.22991.58500.27974.85419.77
归属于母公司所有者的净利润-39.22991.58500.27974.85419.77
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.00090.02000.01140.02000.0100
稀释每股收益(元/股)-0.00090.02000.01140.02000.0100
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-39.22991.58500.27974.85419.77
归属于母公司所有者的综合收益总额----------
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶