*ST高升

- 000971

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST高升(000971) 利润表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、营业总收入10,563.6050,070.6635,458.0723,694.8811,192.58
营业收入10,563.6050,070.6635,458.0723,694.8811,192.58
二、营业总成本13,467.4964,511.7145,603.5134,721.7118,397.99
营业成本9,839.5747,508.9333,763.5826,851.7614,713.82
营业税金及附加15.57111.8059.8330.8414.45
销售费用453.691,746.481,426.991,072.71436.05
管理费用1,935.0610,539.586,806.734,334.591,904.58
财务费用328.061,468.061,013.43696.67425.58
研发费用895.543,136.872,532.951,735.14903.52
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益1.00-0.96------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-3,484.06-36,990.96-11,640.56-12,251.79-7,267.86
加:营业外收入216.39918.82667.36429.38276.02
减:营业外支出259.74-8,479.88-7,184.80-10,638.63135.08
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-3,527.42-27,592.26-3,788.40-1,183.78-7,126.93
减:所得税费用-9.122,490.76-95.69-111.3714.33
五、净利润-3,518.31-30,083.01-3,692.71-1,072.40-7,141.25
归属于母公司所有者的净利润-3,449.59-29,775.41-3,606.83-1,022.62-7,123.37
少数股东损益-68.72-307.60-85.88-49.78-17.89
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.0300-0.2800-0.0300-0.0100-0.0700
稀释每股收益(元/股)-0.0300-0.2800-0.0300-0.0100-0.0700
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-3,518.31-30,083.01-3,692.71-1,072.40-7,141.25
归属于母公司所有者的综合收益总额-3,449.59-29,775.41-3,606.83-1,022.62-7,123.37
归属于少数股东的综合收益总额-68.72-307.60-85.88-49.78-17.89
下载全部历史数据到excel中 返回页顶