*ST节能

- 000820

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST节能(000820) 利润表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、营业总收入752.26201.541,289.55434.31156.64
营业收入752.26201.541,289.55434.31156.64
二、营业总成本8,950.823,923.4571,260.7913,454.248,391.13
营业成本496.336.52550.940.41-6.11
营业税金及附加2.851.6116.0212.069.03
销售费用622.8197.56762.63543.83327.72
管理费用3,139.541,135.3311,659.433,945.255,263.45
财务费用3,705.692,220.016,009.403,017.112,865.20
资产减值损失--21.0451,286.212,619.05-68.17
公允价值变动收益----------
投资收益-----128.44-119.99-84.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益---------84.77
汇兑收益----------
三、营业利润-8,524.28-3,721.91-70,007.52-13,147.98-8,327.31
加:营业外收入6.41--21.2183.2663.42
减:营业外支出134.524.1281.6361.066.20
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-8,652.40-3,726.03-70,067.93-13,125.77-8,270.10
减:所得税费用-----11.50-404.86-4.51
五、净利润-8,652.40-3,726.03-70,056.43-12,720.92-8,265.59
归属于母公司所有者的净利润-8,652.40-3,726.03-70,056.43-12,720.92-8,265.59
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.1400-0.0600-1.1000-0.2000-0.1300
稀释每股收益(元/股)-0.1400-0.0600-1.1000-0.2000-0.1300
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-8,652.40-3,726.03-70,056.43-12,720.92-8,265.59
归属于母公司所有者的综合收益总额-8,652.40-3,726.03-70,056.43-12,720.92-8,265.59
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶