ST天龙

- 300029

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
高管股的变动历史
2009年变动日期 持有股数
2009-11-13
0万股
2009-12-25
0万股
2010年变动日期 持有股数
2010-03-25
0万股
2010-12-27
0万股
2012年变动日期 持有股数
2012-06-30
38.7596万股
2012年变动日期 持有股数
2012-12-27
38.7596万股
2013年变动日期 持有股数
2013-06-30
0万股
2013-07-24
0万股
2013-08-01
1155.5696万股
2013-12-31
654.3292万股
2017年变动日期 持有股数
2017-09-30
1004.3292万股
2018年变动日期 持有股数
2018-03-31
0万股
2022年变动日期 持有股数
2022-05-20
14.625万股
2022-06-30
0万股
2022-12-31
14.625万股