*ST博天

- 603603

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
*ST博天(603603) - 股本结构
·变动日期2022122320220810202008032020061820190816
·公告日期2022121920220805202007292020061320190820
·股本结构图
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
·变动原因送、转股其它上市其它上市其它上市股权激励
·总股本(历史记录)96849.58 万股41778.406 万股41778.406 万股41778.406 万股41778.406 万股
  流通股
    流通A股(历史记录)81754.272 万股26683.098 万股25626.574 万股25176.192 万股23483.002 万股
    高管股----------
    限售A股(历史记录)15095.308 万股15095.308 万股16151.832 万股16602.213 万股18295.404 万股
    流通B股----------
    限售B股----------
    流通H股----------
    国家股----------
    国有法人股----------
    境内法人股----------
      境内发起人股----------
      募集法人股----------
      一般法人股----------
      战略投资者持股----------
      基金持股----------
    转配股----------
    内部职工股----------
    优先股----------
*ST博天(603603) - 股本结构
·变动日期2019072920180814201802222017021720170123
·公告日期2019080320180816201802082017021620170123
·股本结构图
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
点击查看明细
·变动原因增发股权激励其它上市IPO发行前股本
·总股本(历史记录)41663.906 万股40157 万股40001 万股40001 万股36000 万股
  流通股
    流通A股(历史记录)23483.002 万股23483.002 万股23483.002 万股4001 万股--
    高管股----------
    限售A股(历史记录)18180.904 万股16673.999 万股16517.999 万股36000 万股36000 万股
    流通B股----------
    限售B股----------
    流通H股----------
    国家股----------
    国有法人股----------
    境内法人股----------
      境内发起人股----------
      募集法人股----------
      一般法人股----------
      战略投资者持股----------
      基金持股----------
    转配股----------
    内部职工股----------
    优先股----------