*ST东网

- 002175

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
深圳市招商局科技投资有限公司持有的流通股票
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2021-03-31
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2020-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2020-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2020-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3814000
0.351
流通A股,
2020-08-31
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3814000
0.35
流通A股,
2020-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3814000
0.35
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2019-05-24
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2019-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2019-10-11
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2019-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2019-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2018-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2018-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2018-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2017-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
9048000
1.2
流通A股,
2017-09-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3937500
0.52
流通A股,
2017-09-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3937500
0.52
流通A股,
2017-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3937500
0.52
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
联赢激光 ( 行情资讯论坛 )
13953324
10.77
,
2016-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3937500
0.52
流通A股,
2016-12-31
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3937500
0.52
流通A股,
2016-11-17
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3937500
0.52
流通A股,
2016-09-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3937500
0.52
流通A股,
2016-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3937500
0.52
流通A股,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
联赢激光 ( 行情资讯论坛 )
7752958
11.747
,
2015-12-31
联赢激光 ( 行情资讯论坛 )
7752958
11.747
,
2015-09-21
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3937500
0.52
流通A股,
2015-12-31
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3937500
0.52
流通A股,
2015-09-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.52
流通A股,
2015-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.52
流通A股,
2015-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
1.85
流通A股,
2014-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
1.846
流通A股,
2014-03-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
1.51
流通A股,
2014-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
1.51
流通A股,
2014-06-27
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.64
流通A股,
2014-06-12
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.64
流通A股,
2014-03-31
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.52
流通A股,
2014-12-31
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.52
流通A股,
2014-09-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.52
流通A股,
2014-07-01
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.52
流通A股,
2014-06-30
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
2.547
流通A股,
2013-03-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
2.547
流通A股,
2013-03-29
佳士科技 ( 行情资讯论坛 )
4270275
1.928
流通A股,
2013-03-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
1.85
流通A股,
2013-05-20
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
1.846
流通A股,
2013-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
1.846
流通A股,
2013-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
1.846
流通A股,
2013-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.638
流通A股,
2013-12-31
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.638
流通A股,
2013-09-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.638
流通A股,
2013-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.638
流通A股,
2013-03-31
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
佳士科技 ( 行情资讯论坛 )
10286075
4.644
流通A股,
2012-06-30
佳士科技 ( 行情资讯论坛 )
6370275
2.876
流通A股,
2012-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
2.547
流通A股,
2012-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
2.547
流通A股,
2012-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.638
流通A股,
2012-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.638
流通A股,
2012-12-31
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.62
流通A股,
2012-03-15
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.62
流通A股,
2012-02-27
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
佳士科技 ( 行情资讯论坛 )
10870300
6.55
,
2011-03-14
佳士科技 ( 行情资讯论坛 )
10870275
4.908
,
2011-12-31
佳士科技 ( 行情资讯论坛 )
10870275
4.908
,
2011-06-30
佳士科技 ( 行情资讯论坛 )
7182700
3.24
,
2011-03-21
亿纬锂能 ( 行情资讯论坛 )
5611338
2.834
,流通A股
2011-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
2.547
流通A股,
2011-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
2.547
流通A股,
2011-06-30
宇顺电子 ( 行情资讯论坛 )
1850000
2.517
流通A股,
2011-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.624
流通A股,
2011-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.623
流通A股,
2011-12-31
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2400000
2.81
,
2010-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2175000
2.547
流通A股,
2010-12-31
亿纬锂能 ( 行情资讯论坛 )
2645344
2.004
,
2010-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
0.624
流通A股,
2010-12-31
亿纬锂能 ( 行情资讯论坛 )
440892
0.334
,流通A股
2010-12-31
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
亿纬锂能 ( 行情资讯论坛 )
3963563
6.01
,
2009-10-13
宇顺电子 ( 行情资讯论坛 )
2000000
3.64
,
2009-08-24
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2400000
2.81
,
2009-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2400000
2.81
,
2009-06-30
亿纬锂能 ( 行情资讯论坛 )
1763563
2.672
,
2009-10-29
亿纬锂能 ( 行情资讯论坛 )
1763563
2.004
,
2009-12-31
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
3000000
3.513
,
2008-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2400000
2.81
,
2008-12-31
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
3470492
1.27
,流通A股
2008-01-15
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2000000
4.713
,
2007-09-24
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2000000
3.513
,
2007-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2000000
3.51
,
2007-10-11
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
1.98
,
2007-06-30
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
5250000
1.98
,
2007-08-23
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
4250000
1.603
,流通A股
2007-12-31
2006年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
2.64
,
2006-12-08
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
1.98
,
2006-12-31
山河智能 ( 行情资讯论坛 )
2625000
1.98
,
2006-12-21
返回页顶