*ST东网

- 002175

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
刘素萍持有的流通股票
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2985494
3.496
流通A股,
2013-03-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2985494
3.496
流通A股,
2013-03-29
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2985494
2.534
流通A股,
2013-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2985494
2.534
流通A股,
2013-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2985494
2.534
流通A股,
2013-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2985494
2.53
流通A股,
2013-05-20
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2985494
3.496
流通A股,
2012-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2985494
3.496
流通A股,
2012-12-31
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2985494
3.496
流通A股,
2011-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2985494
3.496
,
2011-06-30
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2985494
3.496
,
2010-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2985494
3.496
流通A股,
2010-12-31
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
4195494
4.913
流通A股,
2009-05-22
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
4195494
4.91
流通A股,
2009-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
3785494
4.433
流通A股,
2009-12-31
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
4324794
5.064
,
2008-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
4324794
5.06
流通A股,
2008-12-31
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2883196
6.795
,
2007-09-24
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2883196
5.064
,
2007-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
2883196
5.06
,
2007-10-11
返回页顶