*ST上普

- 600680

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST上普(600680) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入1,764.378,210.555,537.674,082.631,918.34
营业收入1,764.378,210.555,537.674,082.631,918.34
二、营业总成本2,134.1414,577.5010,195.226,959.433,969.66
营业成本1,135.025,460.373,672.952,703.931,265.05
营业税金及附加1.33107.3231.6729.820.03
销售费用55.25516.71464.00287.66152.08
管理费用845.964,021.952,724.261,879.31925.52
财务费用96.334,368.373,272.972,029.341,597.61
研发费用0.25102.7929.3729.3729.37
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益-31.4442,993.502,952.621,679.92656.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-31.442,544.983,061.851,789.14765.45
汇兑收益----------
三、营业利润-399.2238,271.44-1,459.38-1,081.65-1,382.72
加:营业外收入275.41199.3697.2013.584.08
减:营业外支出0.33243.13354.56283.13--
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-124.1438,227.67-1,716.73-1,351.19-1,378.64
减:所得税费用12.11-493.03-0.23----
五、净利润-136.2538,720.70-1,716.50-1,351.19-1,378.64
归属于母公司所有者的净利润-136.1938,720.48-1,713.18-1,347.63-1,376.43
少数股东损益-0.060.21-3.31-3.56-2.21
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.00401.0130-0.0450-0.0350-0.0360
稀释每股收益(元/股)-0.00401.0130-0.0450-0.0350-0.0360
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-136.2538,720.70-1,716.50-1,351.19-1,378.64
归属于母公司所有者的综合收益总额-136.1938,720.48-1,713.18-1,347.63-1,376.43
归属于少数股东的综合收益总额-0.060.21-3.31-3.56-2.21
下载全部历史数据到excel中 返回页顶