*ST北讯

- 002359

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST北讯(002359) 利润表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、营业总收入25,717.3016,989.386,070.9628,679.7749,203.10
营业收入25,717.3016,989.386,070.9628,679.7749,203.10
二、营业总成本102,031.2267,421.2131,442.26177,921.93123,681.84
营业成本54,524.1736,477.6416,243.4592,249.0174,463.36
营业税金及附加356.94218.04105.35683.74427.50
销售费用1,864.821,176.58595.984,121.773,001.34
管理费用5,394.933,261.031,482.5412,108.478,505.70
财务费用38,564.1225,399.2512,679.8366,777.3535,666.13
研发费用1,326.24888.67335.111,981.591,617.82
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益0.08-0.100.0141.4241.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-0.12-0.100.01---1.22
汇兑收益----------
三、营业利润-78,276.35-50,954.61-25,785.21-271,622.57-79,336.50
加:营业外收入23.142.310.43161.92162.29
减:营业外支出23.4419.474.552,233.062,179.28
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-78,276.65-50,971.77-25,789.33-273,693.71-81,353.50
减:所得税费用-12,672.26-8,008.05-4,228.47-30,600.37-9,345.38
五、净利润-65,604.39-42,963.72-21,560.86-243,093.34-72,008.11
归属于母公司所有者的净利润-65,604.39-42,963.72-21,560.86-243,093.34-72,008.11
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.6034-0.3952-0.1983-2.2400-0.6623
稀释每股收益(元/股)-0.6034-0.3952-0.1983-2.2400-0.6623
七、其他综合收益2.00-2.06-0.334.213.48
八、综合收益总额-65,602.39-42,965.79-21,561.19-243,089.13-72,004.63
归属于母公司所有者的综合收益总额-65,602.39-42,965.79-21,561.19-243,089.13-72,004.63
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶