ST沪科

- 600608

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
吴鸣霄持有的流通股票
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2018-12-31
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2018-09-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2018-06-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2017-06-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2017-10-20
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2017-09-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2017-03-31
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2017-12-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2019-03-31
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2019-06-30
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2015-12-31
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2015-09-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2015-06-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2015-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2016-10-25
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2016-09-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2016-12-31
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2016-06-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2016-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2014-06-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2014-03-31
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2014-09-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2014-12-31
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2011-12-31
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2011-06-30
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2013-12-31
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2013-09-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2013-06-30
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2012-12-31
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2012-06-30
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2008-06-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2008-12-31
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2010-06-30
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2010-12-31
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2009-12-31
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2009-06-30
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2007-12-31
ST沪科 ( 行情资讯论坛 )
10490000
3.19
,
2007-09-03
返回页顶