*ST新文

- 300336

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
渠丰国际持有的流通股票
2022年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
7991675
0.99
流通A股,
2022-03-31
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
21515075
2.67
流通A股,
2021-03-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
13512775
1.68
流通A股,
2021-12-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
13512775
1.68
流通A股,
2021-09-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
13512775
1.68
流通A股,
2021-06-30
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
44068295
5.47
流通A股,
2020-06-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
44068295
5.47
流通A股,
2020-03-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
44068295
5.466
流通A股,
2020-08-25
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
44068295
5.466
流通A股,
2020-03-24
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
28068295
3.481
流通A股,
2020-09-04
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
28068295
3.48
流通A股,
2020-12-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
28068295
3.48
流通A股,
2020-09-30
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
160141600
19.86
流通A股,
2019-06-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
160141600
19.86
流通A股,
2019-03-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
90388845
11.211
流通A股,
2019-08-29
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
90388845
11.21
流通A股,
2019-09-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
84381295
10.47
流通A股,
2019-12-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
174081600
21.59
流通A股,
2018-09-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
116054400
21.59
流通A股,
2018-06-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
116054400
21.59
流通A股,
2018-03-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
160141600
19.86
流通A股,
2018-12-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
116054400
21.59
流通A股,
2017-12-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
116054400
21.59
流通A股,
2017-09-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
116054400
21.59
流通A股,
2017-06-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
116054400
21.59
流通A股,
2017-03-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
116054400
21.59
流通A股,
2017-01-26
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
132000000
24.56
流通A股,
2016-12-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
132000000
24.56
流通A股,
2016-09-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
132000000
24.56
流通A股,
2016-06-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
132000000
24.56
流通A股,
2016-06-22
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
132000000
24.56
流通A股,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
60000000
31.25
,
2015-01-15
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
132000000
24.56
流通A股,
2015-12-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
132000000
24.56
流通A股,
2015-09-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
132000000
24.56
,
2015-06-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
60000000
24.56
,
2015-03-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
60000000
24.56
,
2015-01-29
浦东建设 ( 行情资讯论坛 )
2151000
0.31
流通A股,
2015-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
60000000
31.25
,
2014-12-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
60000000
31.25
,
2014-09-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
60000000
31.25
,
2014-06-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
30000000
31.25
,
2014-03-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
30000000
31.25
,
2013-12-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
30000000
31.25
,
2013-09-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
30000000
31.25
,
2013-06-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
30000000
31.25
,
2013-03-31
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
30000000
41.667
,
2012-06-30
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
30000000
41.66
,
2012-06-28
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
30000000
31.25
,
2012-12-31
*ST新文 ( 行情资讯论坛 )
30000000
31.25
,
2012-07-09
返回页顶