ST远程

- 002692

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
俞国平持有的流通股票
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
48628800
6.771
流通A股,
2020-11-25
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
48628800
6.77
流通A股,
2020-09-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
48628800
6.77
流通A股,
2020-06-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
48628800
6.77
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.96
流通A股,
2019-06-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.96
流通A股,
2019-03-31
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
48628800
6.771
流通A股,
2019-08-23
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
48628800
6.77
流通A股,
2019-12-31
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
48628800
6.77
流通A股,
2019-11-15
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
48628800
6.77
流通A股,
2019-09-30
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.96
流通A股,
2018-12-31
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.96
流通A股,
2018-09-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.96
流通A股,
2018-06-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.96
流通A股,
2018-03-31
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.96
流通A股,
2018-01-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.96
流通A股,
2017-12-31
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.96
流通A股,
2017-09-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.96
流通A股,
2017-06-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.96
,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
152838400
21.28
流通A股,
2016-09-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
152838400
21.28
流通A股,
2016-06-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
69472000
21.28
流通A股,
2016-03-31
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.962
,
2016-11-15
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
114628800
15.96
,
2016-12-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
69472000
21.28
流通A股,
2015-12-31
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
69472000
21.28
流通A股,
2015-09-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
69372000
21.25
,
2015-06-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
69372000
21.25
,
2015-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
69372000
21.25
,
2014-12-31
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
69372000
21.25
,
2014-09-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
69372000
21.25
,
2014-06-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
69372000
21.25
,
2014-03-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
69372000
21.252
,
2013-09-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
69372000
21.252
,
2013-06-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
38540000
21.252
,
2013-03-31
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
69372000
21.25
,
2013-12-31
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
38540000
28.34
,
2012-07-30
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
38540000
21.252
,
2012-12-31
ST远程 ( 行情资讯论坛 )
38540000
21.25
,
2012-08-07
返回页顶