*ST群兴

- 002575

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
深圳星河数据科技有限公司持有的流通股票
2022年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.16
流通A股,
2022-03-31
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.16
流通A股,
2021-12-31
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.16
流通A股,
2021-09-30
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.16
流通A股,
2021-06-30
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.16
流通A股,
2021-03-31
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.157
流通A股,
2021-07-30
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.157
流通A股,
2021-01-28
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.16
流通A股,
2020-12-31
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.16
流通A股,
2020-09-30
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.16
流通A股,
2020-06-30
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.16
流通A股,
2020-03-31
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.157
流通A股,
2020-05-28
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.157
流通A股,
2020-12-21
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.573
流通A股,
2019-01-25
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.57
流通A股,
2019-09-30
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.57
流通A股,
2019-06-30
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.57
流通A股,
2019-03-31
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.16
流通A股,
2019-12-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.573
流通A股,
2018-11-28
*ST群兴 ( 行情资讯论坛 )
50470000
8.57
流通A股,
2018-12-31
返回页顶