*ST雅博

- 002323

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)持有的流通股票
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2021-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2021-06-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2021-03-31
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4101016
0.97
流通A股,
2021-07-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4101016
0.97
流通A股,
2021-06-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4101016
0.97
流通A股,
2021-03-31
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
3532216
0.65
流通A股,
2021-09-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
3532216
0.65
流通A股,
2021-08-27
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2020-12-31
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2020-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2020-06-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2020-03-31
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4101016
0.97
流通A股,
2020-12-31
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4101016
0.97
流通A股,
2020-09-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4101016
0.97
流通A股,
2020-06-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4101016
0.97
流通A股,
2020-03-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
3020000
0.66
流通A股,
2020-06-30
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
3020000
0.66
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2019-12-31
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2019-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2019-06-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2019-03-31
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4101016
0.97
流通A股,
2019-12-31
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4101016
0.97
流通A股,
2019-09-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4101016
0.97
流通A股,
2019-06-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4101016
0.97
流通A股,
2019-03-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
3020000
0.66
流通A股,
2019-12-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
3020000
0.65
流通A股,
2019-09-30
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
3020000
0.65
流通A股,
2019-06-30
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
3020000
0.65
流通A股,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2018-12-31
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2018-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2018-06-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2018-03-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.913
流通A股,
2018-07-19
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.91
流通A股,
2018-06-30
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.91
流通A股,
2018-05-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.91
流通A股,
2018-03-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.65
流通A股,
2018-09-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
流通A股,
2018-09-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
,
2018-07-26
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
,
2018-07-13
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
,
2018-06-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
,
2018-03-31
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.139
流通A股,
2018-12-26
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.139
流通A股,
2018-12-24
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4101016
0.97
流通A股,
2018-12-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
3836200
0.82
流通A股,
2018-12-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2017-12-31
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2017-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2017-06-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2017-03-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.93
,
2017-09-30
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.93
,
2017-06-30
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.93
,
2017-03-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.91
流通A股,
2017-12-31
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
,
2017-12-31
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
,
2017-09-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
,
2017-06-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2016-12-31
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2016-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
50636985
6.79
,
2016-06-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
16878995
6.79
,
2016-03-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.94
,
2016-06-30
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.94
,
2016-03-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.93
,
2016-12-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.93
,
2016-09-30
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.927
,
2016-11-04
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
,
2016-12-31
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
,
2016-09-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
,
2016-06-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.14
,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
16878995
6.79
,
2015-12-31
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
16878995
6.79
,
2015-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
16878995
6.79
,
2015-07-27
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.95
,
2015-03-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.94
,
2015-12-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.94
,
2015-09-30
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.94
,
2015-06-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
4826325
1.13
,
2015-12-31
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
1930530
1.13
,
2015-09-30
利德曼 ( 行情资讯论坛 )
1930530
1.13
,
2015-07-21
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.95
,
2014-12-31
双林股份 ( 行情资讯论坛 )
7668540
1.95
,
2014-12-17
返回页顶