*ST巴士

- 002188

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
格日勒图持有的流通股票
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST巴士 ( 行情资讯论坛 )
6262310
2.12
流通A股,
2017-09-30
*ST巴士 ( 行情资讯论坛 )
6262310
2.09
流通A股,
2017-06-30
*ST巴士 ( 行情资讯论坛 )
8742184
2.92
流通A股,
2017-03-31
*ST巴士 ( 行情资讯论坛 )
5267310
1.78
流通A股,
2017-12-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST巴士 ( 行情资讯论坛 )
10655773
3.56
流通A股,
2016-12-31
*ST巴士 ( 行情资讯论坛 )
10655773
3.56
,
2016-09-30
*ST巴士 ( 行情资讯论坛 )
10655773
3.56
,
2016-03-31
*ST巴士 ( 行情资讯论坛 )
10655773
3.56
,
2016-06-30
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST巴士 ( 行情资讯论坛 )
10655773
3.56
,
2015-12-31
*ST巴士 ( 行情资讯论坛 )
10655773
3.56
,
2015-11-16
返回页顶