*ST雪莱

- 002076

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
柴国生持有的流通股票
2022年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
119345453
15.51
流通A股,
2022-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
112261423
14.59
流通A股,
2022-06-30
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
150206401
19.28
流通A股,
2021-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
142415296
18.28
流通A股,
2021-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
134719619
17.51
流通A股,
2021-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
127023945
16.51
流通A股,
2021-12-31
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
174892038
22.89
流通A股,
2020-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
165638648
21.68
,
2020-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
165638648
21.68
,
2020-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
165638648
21.677
,
2020-08-12
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
157997523
20.68
流通A股,
2020-12-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
232732038
29.92
流通A股,
2019-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
228494138
29.37
流通A股,
2019-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
219869738
28.26
流通A股,
2019-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
212446938
27.31
流通A股,
2019-12-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
244052938
33.42
流通A股,
2018-04-13
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
244052938
33.42
流通A股,
2018-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
244052938
31.37
流通A股,
2018-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
244052938
31.37
流通A股,
2018-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
244052938
31.37
流通A股,
2018-04-23
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
240352938
30.9
流通A股,
2018-12-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
241759438
33.11
流通A股,
2017-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
241759438
33.11
流通A股,
2017-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
241759438
32.94
流通A股,
2017-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
120879719
32.94
流通A股,
2017-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
120879719
32.938
流通A股,
2017-03-17
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
120879719
32.94
流通A股,
2016-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
118759219
32.35
流通A股,
2016-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
118759219
32.35
流通A股,
2016-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
118759219
32.35
流通A股,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
117859219
32.67
流通A股,
2015-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
78572812
32.67
流通A股,
2015-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
78572812
32.67
流通A股,
2015-02-13
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
118759219
32.35
流通A股,
2015-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
117859219
32.1
流通A股,
2015-09-30
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
73072812
39.66
流通A股,
2014-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
73072812
39.66
流通A股,
2014-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
73072812
39.66
流通A股,
2014-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
73072812
39.66
流通A股,
2014-03-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
77672812
42.151
流通A股,
2013-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
77672812
42.151
流通A股,
2013-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
77672812
42.151
流通A股,
2013-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
73072812
39.655
流通A股,
2013-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
73072812
39.655
流通A股,
2013-12-09
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
77672812
42.152
流通A股,
2012-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
77672812
42.151
流通A股,
2012-12-31
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
77672812
42.152
流通A股,
2011-03-18
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
77672812
42.151
流通A股,
2011-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
77672812
42.151
流通A股,
2011-06-30
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
87970223
47.74
流通A股,
2010-02-24
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
83970223
45.569
流通A股,
2010-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
83970223
45.569
流通A股,
2010-06-24
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
82672812
44.865
流通A股,
2010-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
82672812
44.865
流通A股,
2010-12-07
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
91514232
49.66
,
2009-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
89667464
48.661
流通A股,
2009-12-25
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
87621964
47.551
流通A股,
2009-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
87621964
47.551
流通A股,
2009-12-30
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
91514232
49.663
,
2008-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
91514232
49.66
,
2008-12-31
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
91514232
49.663
,
2007-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
91514232
49.663
,
2007-06-30
2006年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
50841240
66.57
,
2006-10-10
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
50841240
49.663
,
2006-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
50841240
49.66
,
2006-10-24
返回页顶