*ST节能

- 000820

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
文菁华持有的流通股票
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11185422
1.76
流通A股,
2020-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
17555152
2.75
流通A股,
2020-03-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
17555152
2.75
流通A股,
2020-06-11
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
28262954
4.44
流通A股,
2018-03-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
23884856
3.75
流通A股,
2018-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
23884856
3.75
流通A股,
2018-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
24034856
3.77
流通A股,
2018-06-30
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
17555152
2.75
流通A股,
2019-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
23849856
3.74
流通A股,
2019-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
23884856
3.75
流通A股,
2019-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
23884856
3.75
流通A股,
2019-03-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
23884856
3.748
流通A股,
2019-01-23
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30802254
4.83
流通A股,
2017-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30802254
4.83
流通A股,
2017-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30802254
4.834
,
2017-07-14
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30802254
4.83
,
2017-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30802254
4.83
,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30802254
4.83
,
2016-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30802254
4.83
,
2016-10-21
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30802254
10.7
,
2016-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30802254
10.7
,
2016-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30802254
10.7
,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30802254
10.7
,
2015-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30802254
10.701
,
2015-12-03
返回页顶