*ST金鸿

- 000669

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
新能国际投资有限公司持有的流通股票
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
159302851
23.41
流通A股,
2020-09-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
159302851
23.41
流通A股,
2020-06-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
159302851
23.41
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
159302851
23.41
流通A股,
2019-12-31
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
159302851
23.41
流通A股,
2019-09-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
159302851
23.41
流通A股,
2019-06-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
159302851
23.41
流通A股,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
159302851
23.413
流通A股,
2018-12-19
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
159302851
23.41
流通A股,
2018-12-31
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
153599144
22.575
流通A股,
2018-11-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
146299144
21.5
流通A股,
2018-09-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
146299144
21.5
流通A股,
2018-06-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
104499389
21.5
流通A股,
2018-05-17
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
104499389
21.5
流通A股,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
104499389
21.5
流通A股,
2017-12-31
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
104499389
21.5
流通A股,
2017-09-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
104499389
21.5
流通A股,
2017-06-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
104499389
21.5
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
104499389
21.5
流通A股,
2016-12-31
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
104499389
21.5
流通A股,
2016-09-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
103514785
21.3
流通A股,
2016-06-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
103514785
21.3
流通A股,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
103514785
21.3
流通A股,
2015-12-31
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
103514785
21.3
,
2015-09-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
103514785
21.3
,
2015-06-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
103514785
21.3
,
2015-03-31
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
103514785
21.3
,
2015-01-13
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
69009857
25.652
,
2014-03-31
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
103514785
25.65
,
2014-09-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
103514785
25.65
,
2014-06-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
103514785
21.3
,
2014-12-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
69009857
25.652
,
2013-03-31
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
69009857
25.652
,
2013-12-31
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
69009857
25.652
,
2013-09-30
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
69009857
25.652
,
2013-06-30
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
69009857
25.652
,
2012-12-31
*ST金鸿 ( 行情资讯论坛 )
69009857
25.65
,
2012-12-13
返回页顶