*ST神城

- 000018

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
何飞燕持有的流通股票
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
流通A股,
2018-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
流通A股,
2018-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2018-09-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2018-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2018-09-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2018-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2018-03-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2018-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
流通A股,
2019-03-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
流通A股,
2019-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2017-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2017-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2017-09-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2017-09-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2017-06-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2017-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2017-03-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2016-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2016-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
14421173
3.23
,
2016-03-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2016-09-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2016-09-30
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2016-06-30
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
14421173
3.23
,
2016-03-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
54800458
3.23
,
2016-06-30
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
14421173
3.23
,
2015-12-31
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
14421173
3.43
,
2015-11-25
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
14421173
3.23
,
2015-12-31
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
14421173
3.23
,
2015-11-26
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
14421173
3.23
,
2015-11-26
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
14421173
3.43
,
2015-11-25
*ST神城 ( 行情资讯论坛 )
14421173
3.426
,
2015-10-14
*ST神城B ( 行情资讯论坛 )
14421173
3.426
,
2015-10-14
返回页顶