*ST中新

- 603996

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST中新(603996) 利润表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、营业总收入21.0212.0022.8013,173.1712,283.10
营业收入21.0212.0022.8013,173.1712,283.10
二、营业总成本16,514.7211,590.815,701.8849,716.6533,539.25
营业成本1,513.151,200.27893.4221,546.1413,045.48
营业税金及附加324.89216.89108.58451.71318.28
销售费用0.880.610.27936.85760.91
管理费用3,731.102,493.641,298.9610,493.968,827.40
财务费用10,944.707,679.413,400.6616,288.009,636.40
研发费用--------950.77
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-32,193.63-18,532.04-7,236.72-127,732.67-30,579.01
加:营业外收入5.272.911.41738.36331.59
减:营业外支出-982.610.680.653,632.078,791.56
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-31,205.76-18,529.81-7,235.97-130,626.39-39,038.98
减:所得税费用----------
五、净利润-31,205.76-18,529.81-7,235.97-130,626.39-39,038.98
归属于母公司所有者的净利润-31,205.76-18,529.81-7,235.97-130,626.39-39,038.98
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-1.0397-0.6174-0.2411-4.3500-1.3006
稀释每股收益(元/股)-1.0397-0.6174-0.2411-4.3500-1.3006
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-31,205.76-18,529.81-7,235.97-130,626.39-39,038.98
归属于母公司所有者的综合收益总额-31,205.76-18,529.81-7,235.97-130,626.39-39,038.98
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶