ST平能

- 000780

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST平能(000780) 利润表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、营业总收入163,684.04101,073.4146,313.33184,166.04129,481.37
营业收入163,684.04101,073.4146,313.33184,166.04129,481.37
二、营业总成本196,955.00134,957.1756,072.20237,164.48156,356.88
营业成本118,552.1779,414.2736,725.26155,102.69103,044.36
营业税金及附加15,936.8010,273.224,562.8619,179.2013,816.45
销售费用4,009.072,463.871,229.205,000.483,273.80
管理费用59,958.8643,835.7314,111.6860,915.3239,046.70
财务费用-1,847.50-1,126.58-556.80-3,301.93-2,824.43
研发费用345.6096.66--268.73--
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益----------
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-33,895.42-34,854.81-10,492.33-79,331.08-22,739.83
加:营业外收入742.05741.671.111,717.441,001.10
减:营业外支出330.98199.38104.97779.76243.81
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-33,484.35-34,312.53-10,596.20-78,393.40-21,982.54
减:所得税费用1,610.34353.45210.87-2,330.04824.99
五、净利润-35,094.69-34,665.98-10,807.07-76,063.35-22,807.53
归属于母公司所有者的净利润-35,094.69-34,665.98-10,807.07-76,063.35-22,807.53
少数股东损益----------
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.3500-0.3400-0.1100-0.7500-0.2200
稀释每股收益(元/股)-0.3500-0.3400-0.1100-0.7500-0.2200
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额-35,094.69-34,665.98-10,807.07-76,063.35-22,807.53
归属于母公司所有者的综合收益总额-35,094.69-34,665.98-10,807.07-76,063.35-22,807.53
归属于少数股东的综合收益总额----------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶