*ST左江

- 300799

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
流通A股(含高管持股)的变动历史
2016年变动日期 持有股数
2016-12-16
0万股
2019年变动日期 持有股数
2019-10-29
1700万股
2020年变动日期 持有股数
2020-08-06
2550万股
2020-10-29
3315万股
2021年变动日期 持有股数
2021-03-12
3315万股
2021-03-15
3315万股
2022年变动日期 持有股数
2022-02-14
3315万股
2022-06-06
3315万股
2022年变动日期 持有股数
2022-06-27
3315万股
2022-10-31
10200万股
2022-12-31
10200万股
2023年变动日期 持有股数
2023-06-28
10200万股