*ST华铁

- 000976

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
内部职工股的变动历史
2000年变动日期 持有股数
2000-04-25
3279.4万股
2000-06-01
3279.4万股
2000-07-14
5902.92万股
2000-12-04
5902.92万股
2002年变动日期 持有股数
2002-06-03
5902.92万股
2003年变动日期 持有股数
2003-10-27
0万股
2006年变动日期 持有股数
2006-05-31
0万股
2006-06-30
0万股
2007年变动日期 持有股数
2007-11-28
0万股
2008年变动日期 持有股数
2008-01-14
0万股
2008-06-30
0万股
2008-12-31
0万股
2009年变动日期 持有股数
2009-12-31
0万股
2011年变动日期 持有股数
2011-05-30
0万股
2011-06-01
0万股
2011-07-28
0万股
2011-12-31
0万股
2012年变动日期 持有股数
2012-12-31
0万股
2014年变动日期 持有股数
2014-12-31
0万股
2015年变动日期 持有股数
2015-06-30
0万股
2015-12-31
0万股
2016年变动日期 持有股数
2016-02-03
0万股
2016-06-30
0万股
2016-12-31
0万股
2019年变动日期 持有股数
2019-01-29
0万股
2019-02-11
0万股
2019-06-30
0万股
2019-12-31
0万股
2020年变动日期 持有股数
2020-06-30
0万股
2020-12-31
0万股
2021年变动日期 持有股数
2021-06-30
0万股
2022年变动日期 持有股数
2022-06-30
0万股
2022-12-31
0万股
2023年变动日期 持有股数
2023-06-30
0万股