*ST跨境

- 002640

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
睿景公司持有的流通股票
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
12335000
0.79
流通A股,
2021-06-09
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
12335000
0.79
流通A股,
2021-05-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
12335000
0.79
流通A股,
2021-03-31
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
24600000
1.58
流通A股,
2020-03-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
12335000
0.79
流通A股,
2020-12-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.67
流通A股,
2019-06-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.67
流通A股,
2019-03-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
24600000
1.58
流通A股,
2019-12-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
24600000
1.58
流通A股,
2019-10-29
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
24600000
1.58
流通A股,
2019-09-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
24600000
1.579
流通A股,
2019-12-04
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
24600000
1.579
流通A股,
2019-12-03
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
24600000
1.579
流通A股,
2019-12-02
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
24600000
1.579
流通A股,
2019-12-11
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
24600000
1.579
流通A股,
2019-12-10
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
24600000
1.579
流通A股,
2019-11-27
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
24600000
1.579
流通A股,
2019-11-21
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
24600000
1.579
流通A股,
2019-11-20
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.81
流通A股,
2018-01-15
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.72
流通A股,
2018-03-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.72
流通A股,
2018-01-26
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.68
流通A股,
2018-04-20
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.67
流通A股,
2018-12-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.67
流通A股,
2018-09-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.67
流通A股,
2018-06-30
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.81
流通A股,
2017-09-20
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.81
流通A股,
2017-12-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.81
流通A股,
2017-09-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.81
流通A股,
2017-06-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.81
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
18540000
2.88
流通A股,
2016-03-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
2.02
流通A股,
2016-08-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
2.02
流通A股,
2016-06-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.82
流通A股,
2016-12-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.82
流通A股,
2016-10-21
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.82
流通A股,
2016-09-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
25980000
1.82
流通A股,
2016-09-02
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
28140000
4.43
流通A股,
2015-12-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
28140000
4.43
流通A股,
2015-09-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
9380000
4.43
流通A股,
2015-06-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
9380000
4.43
流通A股,
2015-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
11000000
8.25
,
2014-10-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
11000000
8.25
,
2014-09-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
11000000
8.25
,
2014-06-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
11000000
8.25
,
2014-03-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
11000000
5.19
流通A股,
2014-12-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
11000000
5.19
,
2014-11-05
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
11000000
8.25
,
2013-12-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
11000000
8.25
,
2013-09-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
11000000
8.25
,
2013-03-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
11000000
8.25
,
2013-06-30
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
11000000
8.25
,
2012-12-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
5500000
8.25
,
2012-06-30
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
5500000
11
,
2011-11-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
5500000
8.25
,
2011-12-07
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
5500000
8.25
,
2011-12-31
返回页顶