*ST跨境

- 002640

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
周敏持有的流通股票
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
12399244
0.8
流通A股,
2021-05-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
12399244
0.8
流通A股,
2021-03-31
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
34052063
2.19
流通A股,
2020-06-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
34052063
2.19
流通A股,
2020-03-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
18552063
1.19
流通A股,
2020-09-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
12399244
0.8
流通A股,
2020-12-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.183
流通A股,
2019-12-11
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.183
流通A股,
2019-12-10
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.183
流通A股,
2019-11-27
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.183
流通A股,
2019-11-21
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.183
流通A股,
2019-11-20
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.183
流通A股,
2019-12-04
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.183
流通A股,
2019-12-03
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.183
流通A股,
2019-12-02
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.18
流通A股,
2019-12-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.18
流通A股,
2019-10-29
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.18
流通A股,
2019-09-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.18
流通A股,
2019-06-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.18
,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.29
,
2018-03-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.29
,
2018-01-26
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.21
,
2018-04-20
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.18
,
2018-12-31
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.18
,
2018-09-30
*ST跨境 ( 行情资讯论坛 )
49596977
3.18
,
2018-06-30
返回页顶