*ST东网

- 002175

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
彭朋持有的流通股票
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
57853383
7.68
流通A股,
2021-03-31
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
57853383
7.68
流通A股,
2020-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
57853383
7.68
流通A股,
2020-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
57853383
7.68
流通A股,
2020-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
57853383
7.68
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
92173383
12.23
流通A股,
2019-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
92173383
12.23
流通A股,
2019-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
92173383
12.23
流通A股,
2019-03-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
92173383
12.228
流通A股,
2019-05-24
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
57853383
7.68
流通A股,
2019-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
57853383
7.675
流通A股,
2019-10-11
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
92173383
12.23
流通A股,
2018-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
92173383
12.23
流通A股,
2018-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
92173383
12.23
流通A股,
2018-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
92173383
12.23
流通A股,
2018-03-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
48173383
6.391
流通A股,
2018-12-20
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
92173383
12.23
流通A股,
2017-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
92173383
12.23
流通A股,
2017-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
91233383
12.103
流通A股,
2017-03-08
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
91233383
12.1
流通A股,
2017-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
91233383
12.1
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
35089763
15.22
流通A股,
2016-03-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
35089763
15.22
流通A股,
2016-03-15
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
35089763
12.103
流通A股,
2016-05-06
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
91233383
12.1
流通A股,
2016-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
91233383
12.1
流通A股,
2016-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
35089763
12.1
流通A股,
2016-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
35089763
12.1
流通A股,
2016-04-13
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
35089763
15.22
流通A股,
2015-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
35089763
15.22
流通A股,
2015-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
34789763
15.09
流通A股,
2015-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
21743602
15.09
流通A股,
2015-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
21743602
15.09
流通A股,
2014-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
21743602
15.09
流通A股,
2014-09-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
21743602
15.09
流通A股,
2014-06-27
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
13.08
流通A股,
2014-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
13.076
流通A股,
2014-03-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
18.037
流通A股,
2013-03-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
18.037
流通A股,
2013-03-29
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
13.08
流通A股,
2013-05-20
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
13.076
流通A股,
2013-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
13.076
流通A股,
2013-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
13.076
流通A股,
2013-09-30
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
18.037
流通A股,
2012-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
18.037
流通A股,
2012-06-30
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
18.037
流通A股,
2011-02-11
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
18.037
流通A股,
2011-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
15403432
18.037
流通A股,
2011-06-30
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
19503432
22.838
流通A股,
2010-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
19503432
22.838
,
2010-06-30
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
19503432
22.84
,
2009-06-30
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
19503432
22.838
,
2009-12-31
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
19503432
22.84
,
2008-12-31
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
19503432
22.838
,
2008-06-30
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
13002288
30.643
,
2007-09-24
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
13002288
22.84
,
2007-10-11
*ST东网 ( 行情资讯论坛 )
13002288
22.838
,
2007-12-31
返回页顶