ST华嵘

- 600421

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST华嵘(600421) 利润表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、营业总收入2,017.1914,018.858,720.475,408.351,522.55
营业收入2,017.1914,018.858,720.475,408.351,522.55
二、营业总成本2,165.3013,696.268,252.095,161.301,562.77
营业成本1,793.4910,941.436,108.503,813.781,052.93
营业税金及附加4.3775.4145.7228.586.60
销售费用31.47175.31462.29295.56100.59
管理费用322.701,681.291,137.08705.12381.34
财务费用13.27144.4377.2952.6321.31
研发费用--678.39421.21265.63--
资产减值损失----------
公允价值变动收益----------
投资收益--1,181.4258.48----
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----------
汇兑收益----------
三、营业利润-148.121,519.05531.00251.20-40.23
加:营业外收入12.59295.9548.2342.7638.18
减:营业外支出2.1081.7029.2228.31--
其中:非流动资产处置损失----------
四、利润总额-137.631,733.30550.01265.65-2.05
减:所得税费用--192.50223.96137.7330.11
五、净利润-137.631,540.80326.04127.92-32.16
归属于母公司所有者的净利润-134.65994.52-179.21-185.57-95.36
少数股东损益-2.98546.27505.26313.4963.20
六、每股收益
基本每股收益(元/股)-0.00700.0500-0.0090-0.0090-0.0050
稀释每股收益(元/股)-0.00700.0500-0.0090-0.0090-0.0050
七、其他综合收益----------
八、综合收益总额--1,540.80------
归属于母公司所有者的综合收益总额--994.52------
归属于少数股东的综合收益总额--546.27------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶