ST庞大

- 601258

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
杨家庆持有的流通股票
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
109480900
1.64
流通A股,
2019-03-31
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59480900
0.891
流通A股,
2019-09-30
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.79
流通A股,
2018-12-31
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.79
流通A股,
2018-09-30
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.79
流通A股,
2018-06-30
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.79
流通A股,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.79
流通A股,
2017-09-30
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.79
流通A股,
2017-12-31
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.79
流通A股,
2017-06-30
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.79
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.84
流通A股,
2016-03-31
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.79
流通A股,
2016-12-31
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.79
流通A股,
2016-09-30
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.79
流通A股,
2016-06-30
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.84
流通A股,
2015-12-31
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.84
流通A股,
2015-09-30
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
119480900
1.84
流通A股,
2015-06-30
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59740450
1.84
流通A股,
2015-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59740450
1.84
流通A股,
2014-12-31
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59740450
1.84
流通A股,
2014-11-17
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59740450
2.28
流通A股,
2014-09-30
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59740450
2.28
,
2014-03-31
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59740450
2.28
流通A股,
2014-06-30
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59740450
2.279
,
2013-12-31
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59740450
2.279
,
2013-09-30
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59740450
2.279
,
2013-06-30
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59740450
2.279
,
2012-12-31
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59740450
2.279
,
2012-06-30
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
59740450
2.279
,
2011-12-31
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
23896180
2.279
,
2011-06-30
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
23896180
2.28
,
2011-04-27
ST庞大 ( 行情资讯论坛 )
23896180
2.63
,
2011-04-18
返回页顶