*ST航通

- 600677

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
南昌万和宜家股权投资合伙企业(有限合伙)持有的流通股票
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2020-09-30
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2020-06-30
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2019-12-31
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2019-09-30
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2019-06-30
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2018-12-31
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2018-09-30
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2018-06-30
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2017-12-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST航通 ( 行情资讯论坛 )
5997091
1.15
,
2016-06-30
返回页顶