ST康美

- 600518

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
普宁市国际信息咨询服务公司持有的流通股票
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.87
流通A股,
2018-09-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.87
流通A股,
2018-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.87
流通A股,
2018-06-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.87
流通A股,
2018-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.87
流通A股,
2019-03-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.87
流通A股,
2019-06-30
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.87
流通A股,
2017-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.88
流通A股,
2017-09-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.88
流通A股,
2017-06-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.88
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
2.12
流通A股,
2016-03-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.88
流通A股,
2016-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.88
流通A股,
2016-09-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.88
流通A股,
2016-06-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
1.88
流通A股,
2016-06-27
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
2.11
流通A股,
2016-05-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
2.12
流通A股,
2015-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.12
流通A股,
2015-03-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
2.12
流通A股,
2015-09-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
93114700
2.12
流通A股,
2015-06-30
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.117
流通A股,
2013-06-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.117
流通A股,
2013-09-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.117
流通A股,
2013-12-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.12
流通A股,
2014-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.12
流通A股,
2014-06-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.12
流通A股,
2014-09-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.12
流通A股,
2014-03-31
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.117
流通A股,
2012-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.118
流通A股,
2012-06-30
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.118
流通A股,
2011-06-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.118
流通A股,
2011-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
46557350
2.12
流通A股,
2011-01-06
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
35813346
2.114
流通A股,
2010-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
35813346
2.114
流通A股,
2010-06-30
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
35813346
2.114
流通A股,
2009-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
35813346
2.11
流通A股,
2009-06-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
35813346
2.11
流通A股,
2009-05-25
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
35813346
2.343
流通A股,
2009-05-18
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
17906673
2.34
流通A股,
2008-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
17906673
2.343
流通A股,
2008-06-30
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
11937782
2.343
流通A股,
2007-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
11937782
2.34
流通A股,
2007-09-16
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
11937782
2.722
流通A股,
2007-06-30
2006年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
5968891
2.722
,
2006-07-06
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
5968891
3.747
,流通A股
2006-06-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
5968891
2.722
流通A股,
2006-12-31
2005年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
3979261
3.747
,
2005-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
3979261
3.747
,
2005-10-24
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
4350000
4.096
境内法人股,
2005-09-12
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
4350000
4.096
 
2005-06-30
2004年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
4350000
4.096
 
2004-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
4350000
4.096
 
2004-06-30
2003年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
2900000
4.096
,
2003-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
2900000
4.096
,
2003-06-30
2002年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
2900000
4.1
,
2002-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
2900000
4.096
境内法人股,
2002-09-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
2900000
4.096
境内法人股,
2002-06-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
2900000
4.096
境内法人股,
2002-03-31
2001年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
2900000
4.1
境内法人股,
2001-12-31
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
2900000
4.1
 
2001-06-30
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
2900000
4.1
,
2001-03-18
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
2900000
4.096
 
2001-03-13
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
2900000
5.5
,
2001-02-23
2000年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST康美 ( 行情资讯论坛 )
2900000
5.5
,
2000-12-31
返回页顶