*ST仰帆

- 600421

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
蔡守平持有的流通股票
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.09
流通A股,
2018-12-31
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.09
流通A股,
2018-09-30
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.09
流通A股,
2018-06-30
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.09
流通A股,
2018-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.09
流通A股,
2019-06-30
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.09
流通A股,
2019-09-30
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.09
流通A股,
2019-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.09
流通A股,
2017-03-31
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.09
流通A股,
2017-09-30
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.09
流通A股,
2017-12-31
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.09
流通A股,
2017-06-30
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.09
流通A股,
2016-12-31
*ST仰帆 ( 行情资讯论坛 )
7994729
4.087
流通A股,
2016-12-16
返回页顶