ST西源

- 600139

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
四川恒康发展有限责任公司持有的流通股票
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
177472037
26.813
流通A股,
2021-01-15
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
177472037
26.81
流通A股,
2021-09-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
177472037
26.81
流通A股,
2021-06-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
177472037
26.81
流通A股,
2021-03-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
137222037
20.732
流通A股,
2021-10-19
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
188512037
28.48
流通A股,
2020-12-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
188512037
28.48
流通A股,
2020-09-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
188512037
28.48
流通A股,
2020-06-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
188512037
28.48
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267512037
40.42
流通A股,
2019-06-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267512037
40.42
流通A股,
2019-03-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
233512037
35.28
流通A股,
2019-09-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
233512037
35.28
流通A股,
2019-09-18
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
188512037
28.481
流通A股,
2019-10-11
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
188512037
28.48
流通A股,
2019-12-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267512037
40.42
流通A股,
2018-12-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267512037
40.42
流通A股,
2018-09-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267512037
40.42
流通A股,
2018-06-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267512037
40.42
流通A股,
2018-03-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
105012037
15.866
流通A股,
2018-07-28
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.47
流通A股,
2017-06-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.46
流通A股,
2017-12-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.46
流通A股,
2017-09-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.46
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.46
流通A股,
2016-12-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.46
流通A股,
2016-09-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.46
流通A股,
2016-06-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.46
流通A股,
2016-03-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
234635141
35.449
流通A股,
2016-07-27
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
18838936
6.91
流通A股,
2016-03-31
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
4000036
1.47
流通A股,
2016-06-30
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.46
流通A股,
2015-12-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.46
流通A股,
2015-09-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.46
流通A股,
2015-06-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.46
流通A股,
2015-03-31
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
18838936
6.91
流通A股,
2015-12-31
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
18838936
6.91
流通A股,
2015-09-30
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
18838936
6.91
流通A股,
2015-06-30
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
18838936
6.91
流通A股,
2015-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
308905141
46.67
流通A股,
2014-09-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
308905141
46.67
流通A股,
2014-06-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
308905141
46.67
流通A股,
2014-03-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
267835141
40.46
流通A股,
2014-12-31
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
19060936
6.99
流通A股,
2014-09-30
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
19060936
6.99
流通A股,
2014-06-30
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
19060936
6.99
,
2014-03-31
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
18838936
6.91
流通A股,
2014-12-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
308905141
46.67
流通A股,
2013-12-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
308905141
46.67
流通A股,
2013-09-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
308905141
46.67
流通A股,
2013-06-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
308905141
46.67
流通A股,
2013-01-22
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
19060936
6.993
,
2013-09-30
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
19060936
6.993
,
2013-06-30
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
19060936
6.993
,
2013-03-31
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
19060936
6.993
,
2013-01-24
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
19060936
6.99
,
2013-12-31
派林生物 ( 行情资讯论坛 )
19060936
6.99
,
2013-02-07
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
333905141
50.447
流通A股,
2012-06-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
318905141
48.181
流通A股,
2012-07-23
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
318905141
48.181
流通A股,
2012-12-31
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
167627473
50.495
,
2011-06-30
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
167627473
50.495
,
2011-09-15
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
185502856
50.447
流通A股,
2011-12-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
185502856
50.447
,
2011-09-29
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
119733909
50.495
,
2010-12-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
119733909
50.495
,
2010-06-30
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
119733909
50.5
,
2009-12-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
85524221
50.495
,
2009-06-30
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
61088729
50.5
,
2008-12-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
61088700
50.5
,
2008-12-10
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
22000000
26.865
,
2008-06-30
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
22000000
28.944
境内法人股,
2007-02-08
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
22000000
26.87
,
2007-02-14
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
22000000
26.865
,
2007-12-31
ST西源 ( 行情资讯论坛 )
22000000
26.865
,
2007-06-30
返回页顶