*ST宏图

- 600122

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
三胞泰富持有的流通股票
2023年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2023-09-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2023-06-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2023-03-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
,
2023-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
,
2023-06-26
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2023-03-31
2022年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2022-06-24
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2022-12-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2022-09-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2022-06-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2022-06-14
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2022-03-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2022-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2022-09-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2022-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2022-03-31
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2021-12-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2021-09-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2021-06-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2021-03-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2021-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2021-09-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2021-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2021-03-31
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2020-12-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2020-09-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2020-06-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2020-03-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2020-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2020-09-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2020-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.71
流通A股,
2019-06-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.71
流通A股,
2019-06-28
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.71
流通A股,
2019-03-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2019-12-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2019-09-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2019-09-09
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.6
流通A股,
2019-07-10
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2019-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2019-09-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2019-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
3.15
流通A股,
2018-06-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
3.15
流通A股,
2018-03-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
3.148
流通A股,
2018-02-01
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.71
流通A股,
2018-12-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.71
流通A股,
2018-09-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
2.71
流通A股,
2018-08-14
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2018-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2018-09-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2018-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2018-06-15
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2018-03-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2018-02-07
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
3.18
流通A股,
2017-05-23
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
3.18
流通A股,
2017-03-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
3.18
流通A股,
2017-02-08
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
3.15
流通A股,
2017-12-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
3.15
流通A股,
2017-09-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
3.15
流通A股,
2017-06-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
3.15
流通A股,
2017-06-02
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
3.148
流通A股,
2017-09-14
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.174
流通A股,
2017-01-20
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2017-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2017-09-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2017-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
4.23
流通A股,
2016-12-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
4.23
流通A股,
2016-09-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
4.23
流通A股,
2016-06-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
4.23
流通A股,
2016-03-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.18
流通A股,
2016-09-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.18
流通A股,
2016-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.18
流通A股,
2016-03-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.17
流通A股,
2016-12-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
4.88
流通A股,
2015-06-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
17500000
4.88
流通A股,
2015-03-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
4.28
流通A股,
2015-09-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
4.28
流通A股,
2015-08-04
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
4.23
流通A股,
2015-12-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
35000000
4.23
流通A股,
2015-11-24
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.19
流通A股,
2015-09-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.19
流通A股,
2015-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.19
流通A股,
2015-03-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.18
流通A股,
2015-12-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
17500000
4.88
流通A股,
2014-12-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
17500000
4.88
流通A股,
2014-09-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
17500000
4.88
流通A股,
2014-06-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
17500000
4.88
流通A股,
2014-03-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.2
流通A股,
2014-09-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.2
流通A股,
2014-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.2
流通A股,
2014-03-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.19
流通A股,
2014-12-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
17500000
4.884
流通A股,
2013-12-31
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
17500000
4.884
流通A股,
2013-09-30
南京新百 ( 行情资讯论坛 )
17500000
4.884
流通A股,
2013-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.215
流通A股,
2013-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.215
流通A股,
2013-09-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.198
流通A股,
2013-12-31
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.215
流通A股,
2012-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.215
流通A股,
2012-12-31
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.215
流通A股,
2011-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
25087506
2.215
流通A股,
2011-06-30
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
2.82
流通A股,
2010-05-27
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
2.215
流通A股,
2010-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
2.215
流通A股,
2010-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
2.21
流通A股,
2010-06-17
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
2.82
流通A股,
2009-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
2.82
流通A股,
2009-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
2.82
流通A股,
2009-01-14
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
3.93
流通A股,
2008-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
3.93
流通A股,
2008-12-22
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
3.93
流通A股,
2008-06-30
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
3.93
,
2007-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
3.93
流通A股,
2007-12-31
2006年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
3.93
,
2006-09-04
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
3.93
境内法人股,
2006-07-07
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
3.93
,
2006-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
3.93
境内法人股,
2006-06-30
2005年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
3.93
境内法人股,
2005-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
3.93
,
2005-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
12543753
3.93
境内法人股,
2005-05-26
2004年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
513052
0.161
,
2004-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
513052
0.161
,
2004-08-20
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
513052
0.161
,
2004-06-30
2003年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
513052
0.161
,
2003-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
513052
0.161
,
2003-06-30
2002年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
513052
0.161
,
2002-12-31
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
513052
0.161
境内法人股,
2002-09-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
513052
0.161
境内法人股,
2002-06-30
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
513052
0.161
境内法人股,
2002-03-31
2001年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
513052
0.161
境内法人股,
2001-08-21
*ST宏图 ( 行情资讯论坛 )
513052
0.161
流通A股,
2001-12-31
返回页顶