ST中葡

- 600084

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
中信国安集团公司持有的流通股票
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
10774950
1.25
流通A股,
2021-02-19
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
10774950
1.25
流通A股,
2021-02-05
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
387473586
34.48
流通A股,
2020-09-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
387473586
34.48
流通A股,
2020-06-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
387473586
34.48
流通A股,
2020-03-31
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
30.39
流通A股,
2020-09-30
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
30.39
流通A股,
2020-06-30
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
30.39
流通A股,
2020-03-31
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
30.386
流通A股,
2020-08-27
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2020-09-30
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2020-06-30
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2020-03-31
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
10774950
1.25
流通A股,
2020-09-30
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
10774950
1.25
流通A股,
2020-06-30
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
10774950
1.25
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
387473586
34.48
流通A股,
2019-12-31
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
387473586
34.48
流通A股,
2019-09-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
387473586
34.48
流通A股,
2019-06-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
387473586
34.48
流通A股,
2019-03-31
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
32.27
,
2019-04-10
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
32.27
,
2019-03-31
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
31.2
,
2019-04-11
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
30.39
,
2019-12-31
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
30.39
,
2019-09-30
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
30.39
,
2019-06-30
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
30.39
,
2019-06-19
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
48024580
5.55
流通A股,
2019-03-31
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2019-12-31
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2019-09-30
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2019-06-30
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2019-04-01
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2019-03-31
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2019-01-10
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
10774950
1.25
流通A股,
2019-12-31
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
10774950
1.25
流通A股,
2019-09-30
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
10774950
1.25
流通A股,
2019-06-30
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
387473586
34.48
流通A股,
2018-12-31
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
387473586
34.48
流通A股,
2018-09-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
387473586
34.48
流通A股,
2018-06-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367653286
32.72
流通A股,
2018-03-31
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
32.27
,
2018-12-31
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
32.27
,
2018-09-30
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
32.27
,
2018-06-30
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
32.27
,
2018-03-31
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
48099880
5.56
流通A股,
2018-12-31
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
43269080
5
流通A股,
2018-09-30
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
43269080
5
流通A股,
2018-06-30
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
43269080
5
流通A股,
2018-03-31
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2018-12-31
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2018-09-30
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2018-06-30
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
35.86
,
2017-02-03
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367653286
32.72
流通A股,
2017-12-31
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367653286
32.72
流通A股,
2017-09-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367653286
32.72
流通A股,
2017-07-07
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367653286
32.72
流通A股,
2017-06-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367653286
32.72
流通A股,
2017-03-31
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
32.27
,
2017-12-31
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
32.27
,
2017-09-30
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
32.27
,
2017-09-22
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
32.27
,
2017-06-30
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
32.27
,
2017-03-31
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
32.27
,
2017-02-15
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
43269080
5
流通A股,
2017-12-31
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
24784054
2.86
流通A股,
2017-09-30
万邦达 ( 行情资讯论坛 )
18657854
2.16
流通A股,
2017-06-30
兰石重装 ( 行情资讯论坛 )
17000000
1.62
流通A股,
2017-12-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
白银有色 ( 行情资讯论坛 )
2250000000
35.86
 
2016-12-31
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367653286
32.72
流通A股,
2016-12-31
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367653286
32.72
流通A股,
2016-09-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367653286
32.72
流通A股,
2016-06-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367653286
32.72
流通A股,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367653286
32.72
流通A股,
2015-12-31
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367453286
32.7
流通A股,
2015-09-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
367453286
32.7
流通A股,
2015-06-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
30.74
流通A股,
2015-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
42.65
流通A股,
2014-09-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
42.65
流通A股,
2014-06-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
42.65
流通A股,
2014-03-31
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
30.74
流通A股,
2014-12-31
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
30.74
流通A股,
2014-12-18
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
63739930
0.58
流通A股,
2014-09-30
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
63739930
0.58
流通A股,
2014-06-30
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
58353128
0.53
流通A股,
2014-12-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
42.653
流通A股,
2013-12-31
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
42.653
流通A股,
2013-09-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
42.653
流通A股,
2013-06-30
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
63739930
0.579
流通A股,
2013-12-31
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
63739930
0.579
流通A股,
2013-09-30
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
63739930
0.579
流通A股,
2013-06-30
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
42.653
,
2012-06-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
42.653
流通A股,
2012-12-31
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
63739930
0.579
流通A股,
2012-12-31
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
63739930
0.579
流通A股,
2012-06-30
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
42.653
,
2011-06-30
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
42.653
,
2011-12-31
山西证券 ( 行情资讯论坛 )
69096165
2.879
,
2011-06-30
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
66465198
0.668
流通A股,
2011-06-30
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
63739930
0.579
流通A股,
2011-12-31
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
42.653
,
2010-12-31
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
345457419
42.653
,
2010-07-02
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
169779300
20.962
,
2010-06-30
山西证券 ( 行情资讯论坛 )
70562970
3.53
,
2010-11-01
山西证券 ( 行情资讯论坛 )
69096165
2.88
,
2010-11-14
山西证券 ( 行情资讯论坛 )
69096165
2.879
,
2010-12-31
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
40000000
2.551
流通A股,
2010-06-30
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
24300000
1.55
流通A股,
2010-11-02
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
66465198
0.668
流通A股,
2010-12-31
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
66465198
0.668
流通A股,
2010-06-30
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
8590000
0.548
流通A股,
2010-12-22
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
169779300
20.962
,
2009-12-31
ST中葡 ( 行情资讯论坛 )
169779300
20.96
,
2009-08-31
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
40000000
2.56
流通A股,
2009-09-10
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
40000000
2.56
,
2009-06-30
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
40000000
2.55
流通A股,
2009-12-31
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
40000000
2.55
流通A股,
2009-09-25
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
44310132
0.67
流通A股,
2009-06-30
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
44310132
0.668
流通A股,
2009-12-31
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
山西证券 ( 行情资讯论坛 )
70562970
3.528
 
2008-12-31
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
40000000
2.564
,
2008-06-30
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
40000000
2.56
,
2008-12-31
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
73840836
1.114
流通A股,
2008-06-30
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
67970132
1.03
流通A股,
2008-12-31
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
148197671
4.971
,流通A股
2007-01-18
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
121547053
4.077
,流通A股
2007-01-25
山西证券 ( 行情资讯论坛 )
46000000
3.53
 
2007-12-31
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
90395025
3.032
,流通A股
2007-02-14
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
79231525
2.657
,流通A股
2007-03-31
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
20000000
2.564
,
2007-06-30
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
20000000
2.564
,
2007-03-31
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
20000000
2.564
,
2007-12-31
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
71135630
2.386
,流通A股
2007-04-26
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
59590627
1.999
,
2007-05-29
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
59590627
1.999
,
2007-06-30
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
62792515
1.89
流通A股,
2007-09-03
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
37742893
1.139
流通A股,
2007-12-31
中金黄金 ( 行情资讯论坛 )
2800729
1
流通A股,
2007-06-30
2006年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
183665627
6.16
,流通A股
2006-12-31
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
183665627
6.16
,
2006-06-30
中金黄金 ( 行情资讯论坛 )
13108700
4.682
 
2006-04-24
中金黄金 ( 行情资讯论坛 )
11069569
3.953
,
2006-12-31
中金黄金 ( 行情资讯论坛 )
11069569
3.953
,
2006-06-30
中金黄金 ( 行情资讯论坛 )
11069569
3.953
,
2006-06-13
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
20000000
2.564
,
2006-08-21
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
20000000
2.564
,
2006-12-31
2005年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
200000000
8.06
 
2005-07-05
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
200000000
8.06
,
2005-06-30
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
200000000
8.06
,
2005-06-17
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
200000000
8.06
,
2005-05-17
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
186548163
7.518
,
2005-08-14
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
183665627
7.401
,
2005-12-31
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
183665627
7.401
,
2005-09-30
中金黄金 ( 行情资讯论坛 )
13108700
4.682
 
2005-12-31
2004年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
200000000
8.06
,
2004-06-30
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
200000000
8.06
,
2004-12-31
2003年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
200000000
8.06
,
2003-12-31
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
200000000
8.06
,
2003-06-30
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
200000000
8.06
 
2003-01-05
2002年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
200000000
9.609
 
2002-12-17
中信证券 ( 行情资讯论坛 )
200000000
8.06
,
2002-12-31
2001年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
中信海直 ( 行情资讯论坛 )
330000
0.17
 
2001-06-30
2000年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
411627900
69.767
 
2000-06-30
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
300000000
69.767
 
2000-04-05
中信海直 ( 行情资讯论坛 )
330000
0.17
,
2000-07-30
中信海直 ( 行情资讯论坛 )
330000
0.168
,
2000-12-31
中信海直 ( 行情资讯论坛 )
330000
0.168
,
2000-07-26
1999年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
300000000
75
 
1999-12-31
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
300000000
75
 
1999-06-30
1998年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
300000000
75
 
1998-12-31
中信国安 ( 行情资讯论坛 )
300000000
75
 
1998-06-30
返回页顶