*ST美尚

- 300495

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
徐晶持有的流通股票
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.15
流通A股,
2021-06-30
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.15
流通A股,
2021-03-31
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
15338446
2.27
流通A股,
2021-09-30
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.15
流通A股,
2020-12-31
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.15
流通A股,
2020-09-30
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.15
流通A股,
2020-06-30
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.15
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.54
流通A股,
2019-02-28
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.15
流通A股,
2019-12-31
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.15
,
2019-09-30
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.15
,
2019-06-30
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.13
流通A股,
2019-03-31
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.13
流通A股,
2019-03-22
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.54
流通A股,
2018-12-31
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.54
流通A股,
2018-09-30
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.54
流通A股,
2018-06-30
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.54
流通A股,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.54
流通A股,
2017-12-31
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.54
流通A股,
2017-09-30
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
21271183
3.54
流通A股,
2017-06-30
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
8508070
3.54
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
8324370
4.16
,
2016-06-30
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
2774790
4.16
,
2016-03-31
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
8324370
4.09
,
2016-10-27
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
8324370
4.09
,
2016-09-30
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
8324370
3.69
,
2016-11-30
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
8324370
3.69
,
2016-11-08
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
8324370
3.46
,
2016-12-31
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
8324370
3.46
,
2016-12-26
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
2774790
5.55
,
2015-12-14
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
2774790
4.16
,
2015-12-31
*ST美尚 ( 行情资讯论坛 )
2774790
4.16
,
2015-12-22
返回页顶