ST林重

- 002535

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
郭现生持有的流通股票
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238970614
29.81
流通A股,
2021-03-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
236852214
29.54
流通A股,
2021-09-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
236852214
29.54
流通A股,
2021-06-30
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238970614
29.81
流通A股,
2020-12-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238970614
29.81
流通A股,
2020-09-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238970614
29.81
流通A股,
2020-06-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238970614
29.81
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238970614
29.81
流通A股,
2019-12-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238970614
29.81
流通A股,
2019-09-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238970614
29.81
流通A股,
2019-06-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238970614
29.81
流通A股,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238970614
29.81
流通A股,
2018-12-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238970614
29.81
流通A股,
2018-09-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238970614
29.81
流通A股,
2018-06-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238718638
29.78
流通A股,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238718638
29.78
流通A股,
2017-12-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238718638
29.78
流通A股,
2017-09-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
238718638
29.78
流通A股,
2017-06-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
237547556
29.63
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
290145556
36.19
流通A股,
2016-06-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
223188889
36.19
流通A股,
2016-03-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
237547556
29.63
流通A股,
2016-12-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
237547556
29.63
流通A股,
2016-09-30
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.45
流通A股,
2015-05-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.45
流通A股,
2015-03-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.15
流通A股,
2015-06-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
223188889
36.19
流通A股,
2015-12-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
223188889
36.19
流通A股,
2015-09-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
221917489
35.99
流通A股,
2015-07-16
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.45
,
2014-12-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.45
,
2014-09-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.29
,
2014-06-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.29
,
2014-03-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.285
,
2013-12-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.285
,
2013-09-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.16
,
2013-03-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.16
,
2013-06-30
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.16
,
2012-12-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
205428600
38.153
,
2012-06-30
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
79011000
38.58
,
2011-01-10
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
158022000
38.58
,
2011-06-30
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
158022000
38.153
,
2011-12-31
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
79011000
51.44
,
2010-12-31
ST林重 ( 行情资讯论坛 )
79011000
51.439
,
2010-12-29
返回页顶