*ST辉丰

- 002496

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
仲玉容持有的流通股票
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
流通A股,
2020-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
流通A股,
2020-06-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
流通A股,
2019-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
流通A股,
2019-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
,
2019-06-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
流通A股,
2018-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
流通A股,
2018-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
流通A股,
2018-09-28
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
流通A股,
2018-06-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
流通A股,
2018-06-29
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
流通A股,
2018-03-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72604100
4.82
流通A股,
2018-03-30
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72580000
4.81
流通A股,
2017-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72580000
4.81
流通A股,
2017-12-29
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72580000
4.81
流通A股,
2017-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72580000
4.81
流通A股,
2017-06-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72580000
4.81
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72580000
4.81
流通A股,
2016-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72580000
4.81
流通A股,
2016-12-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72580000
4.81
流通A股,
2016-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
72580000
4.81
流通A股,
2016-06-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
19500000
4.92
流通A股,
2016-03-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
19500000
4.916
流通A股,
2016-01-22
返回页顶