*ST辉丰

- 002496

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
仲汉根持有的流通股票
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2020-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2020-03-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2020-06-30
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2018-03-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2018-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2018-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2018-09-28
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2018-06-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2018-06-29
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2018-03-30
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2019-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2019-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2019-06-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636631953
42.23
流通A股,
2019-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
651213053
43.2
流通A股,
2016-06-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636213053
42.2
流通A股,
2016-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636213053
42.2
流通A股,
2016-12-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
651213053
43.2
流通A股,
2016-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
171371856
43.199
流通A股,
2016-01-22
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
171371856
43.2
流通A股,
2016-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636213053
42.2
流通A股,
2017-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636213053
42.2
流通A股,
2017-12-29
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636213053
42.2
流通A股,
2017-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636213053
42.2
流通A股,
2017-06-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
636213053
42.2
流通A股,
2017-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
129459604
52.832
流通A股,
2014-03-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
168297485
52.83
流通A股,
2014-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
168297485
52.83
流通A股,
2014-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
168297485
52.83
流通A股,
2014-06-30
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
210371856
53.03
流通A股,
2015-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
210371856
53.03
流通A股,
2015-06-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
210371856
53.03
流通A股,
2015-04-07
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
168297485
52.83
流通A股,
2015-03-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
168297485
52.832
流通A股,
2015-03-11
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
210371856
53.03
流通A股,
2015-12-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
129459604
52.83
流通A股,
2013-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
129459604
52.83
,
2013-09-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
129459604
52.83
,
2013-06-30
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
86306403
52.814
,
2013-03-31
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
86306403
52.814
,
2012-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
86306403
52.814
,
2012-06-30
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
86306403
53.942
,
2011-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
86306403
53.942
,
2011-06-30
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
53941502
53.94
,
2010-12-31
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
53941502
53.94
,
2010-11-08
*ST辉丰 ( 行情资讯论坛 )
53941502
71.922
,
2010-10-27
返回页顶