*ST雅博

- 002323

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
拉萨纳贤投资合伙企业(有限合伙)持有的流通股票
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2021-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2021-06-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2021-03-31
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2020-12-31
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2020-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2020-06-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2019-12-31
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2019-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2019-06-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2018-12-31
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2018-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2018-06-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2017-12-31
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2017-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2017-06-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2016-12-31
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2016-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
39149295
5.25
,
2016-06-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
13049765
5.25
,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
13049765
5.25
,
2015-12-31
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
13049765
5.25
,
2015-09-30
*ST雅博 ( 行情资讯论坛 )
13049765
5.25
,
2015-07-27
返回页顶