ST宇顺

- 002289

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
林萌持有的流通股票
2023年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
流通A股,
2023-09-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
流通A股,
2023-06-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
流通A股,
2023-03-31
2022年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
流通A股,
2022-12-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
流通A股,
2022-09-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
流通A股,
2022-06-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
流通A股,
2022-03-31
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
流通A股,
2021-12-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
流通A股,
2021-09-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
流通A股,
2021-06-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
流通A股,
2021-03-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2021-01-20
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2020-12-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2020-09-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2020-06-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2020-03-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.388
,
2020-12-29
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2019-12-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2019-09-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2019-06-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2018-12-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2018-09-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2018-06-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2017-12-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.39
,
2017-09-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2017-06-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2017-03-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
20706000
7.388
,
2017-07-14
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2016-12-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2016-09-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2016-07-22
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2016-06-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2016-04-28
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2015-12-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2015-09-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2015-06-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2015-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
8.55
,
2014-10-20
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
8.55
,
2014-09-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
8.55
,
2014-06-30
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
8.55
,
2014-03-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
8.547
,
2014-01-09
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2014-12-31
ST宇顺 ( 行情资讯论坛 )
13804000
7.39
,
2014-11-11
返回页顶