ST新光

- 002147

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
沈泰来持有的流通股票
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
4195652
1.623
流通A股,
2013-09-30
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
4195652
1.623
流通A股,
2013-06-30
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
4695652
1.816
流通A股,
2013-03-31
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
4195652
1.623
流通A股,
2013-12-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
3695652
1.43
流通A股,
2014-09-30
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
3695652
1.43
流通A股,
2014-06-30
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
4195652
1.62
流通A股,
2014-03-31
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
3095652
1.2
流通A股,
2014-12-31
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
5695652
2.203
流通A股,
2011-12-31
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
5695652
2.203
流通A股,
2011-06-30
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
5695652
2.203
流通A股,
2012-12-31
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
5695652
2.203
流通A股,
2012-06-30
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
7027632
3.12
流通A股,
2009-06-30
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
6913652
3.065
流通A股,
2009-12-31
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
6250652
2.42
流通A股,
2010-10-25
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
6250652
2.77
流通A股,
2010-10-08
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
6252652
2.772
流通A股,
2010-06-30
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
5985652
2.315
流通A股,
2010-12-31
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
5906360
3.14
,流通A股
2008-12-31
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
5906360
3.142
,
2008-06-30
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
2953180
4.22
,
2007-07-24
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
2953180
3.142
,
2007-12-31
ST新光 ( 行情资讯论坛 )
2953180
3.14
,
2007-08-07
返回页顶