*ST天润

- 002113

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
广东恒润华创实业发展有限公司持有的流通股票
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
172719999
11.27
流通A股,
2020-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
101600000
11.27
流通A股,
2017-12-31
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
101600000
11.27
流通A股,
2017-12-21
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
101600000
13.47
流通A股,
2017-11-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
101600000
13.47
流通A股,
2017-09-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
101600000
13.47
流通A股,
2017-06-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
101600000
13.47
流通A股,
2017-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
172719999
11.27
流通A股,
2019-09-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
172719999
11.27
流通A股,
2019-06-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
172719999
11.27
流通A股,
2019-03-31
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
172719999
11.27
流通A股,
2019-12-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
172719999
11.27
流通A股,
2018-12-31
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
172719999
11.27
流通A股,
2018-09-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
172719999
11.27
流通A股,
2018-06-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
101600000
11.27
流通A股,
2018-03-31
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
101600000
11.27
流通A股,
2018-01-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
13.47
流通A股,
2016-06-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
101600000
13.47
流通A股,
2016-12-31
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
101600000
13.47
流通A股,
2016-09-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
13.47
流通A股,
2016-04-21
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.45
流通A股,
2016-03-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.453
流通A股,
2013-12-31
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.453
流通A股,
2013-09-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.453
,
2013-06-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.453
,
2013-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.45
流通A股,
2015-09-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.45
流通A股,
2015-06-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.45
流通A股,
2015-03-31
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.45
流通A股,
2015-12-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.45
流通A股,
2014-12-31
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.45
流通A股,
2014-09-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.45
流通A股,
2014-06-30
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.453
流通A股,
2014-03-31
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.453
,
2012-12-31
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.453
,
2012-06-30
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.453
,
2011-12-31
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.453
,
2011-06-30
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.453
流通A股,
2010-12-31
*ST天润 ( 行情资讯论坛 )
25400000
21.453
流通A股,
2010-09-08
返回页顶