*ST雪莱

- 002076

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
冼树忠持有的流通股票
2022年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
15531678
2.02
流通A股,
2022-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
15531678
2.02
流通A股,
2022-03-31
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
15531678
2.02
流通A股,
2021-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
15531678
2.02
流通A股,
2021-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
15531678
1.99
流通A股,
2021-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
15531678
1.99
流通A股,
2021-03-31
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11531678
1.51
流通A股,
2020-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11531678
1.51
流通A股,
2020-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11531678
1.51
流通A股,
2020-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11531678
1.51
流通A股,
2020-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11531678
1.509
流通A股,
2020-08-12
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
16430078
2.11
流通A股,
2019-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
12323678
1.58
流通A股,
2019-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
12323678
1.58
流通A股,
2019-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
12323678
1.58
流通A股,
2019-06-30
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
21429578
2.93
流通A股,
2018-04-13
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
21429578
2.93
流通A股,
2018-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
21429578
2.75
流通A股,
2018-04-23
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
16717578
2.15
流通A股,
2018-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
16430078
2.11
流通A股,
2018-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
16430078
2.11
流通A股,
2018-09-30
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
22221578
3.03
流通A股,
2017-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11110789
3.03
流通A股,
2017-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11110789
3.028
流通A股,
2017-03-17
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
21429578
2.93
流通A股,
2017-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
21429578
2.93
流通A股,
2017-09-30
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11183089
3.05
流通A股,
2016-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11183089
3.05
流通A股,
2016-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11110789
3.03
流通A股,
2016-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11110789
3.03
流通A股,
2016-09-30
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11183089
3.05
流通A股,
2015-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
11178089
3.04
流通A股,
2015-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
9858089
2.73
流通A股,
2015-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
6572060
2.73
流通A股,
2015-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
6572060
2.73
流通A股,
2015-02-13
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5072060
2.75
流通A股,
2014-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5072060
2.75
流通A股,
2014-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5072060
2.75
流通A股,
2014-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5072060
2.75
流通A股,
2014-03-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5272060
2.861
流通A股,
2013-09-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5272060
2.861
流通A股,
2013-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5272060
2.861
流通A股,
2013-03-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5072060
2.753
流通A股,
2013-12-31
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5272060
2.861
流通A股,
2012-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5272060
2.861
流通A股,
2012-06-30
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5272060
2.861
流通A股,
2011-12-31
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5272060
2.861
流通A股,
2011-06-30
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5372060
2.915
流通A股,
2010-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
5272060
2.861
流通A股,
2010-12-31
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
7188241
3.9
流通A股,
2009-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
6072060
3.295
流通A股,
2009-12-31
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
8248241
4.476
,流通A股
2008-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
8088241
4.39
流通A股,
2008-12-31
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
8248241
4.476
,
2007-06-30
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
8248241
4.476
,流通A股
2007-12-31
2006年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
4582356
6
,
2006-10-10
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
4582356
4.48
,
2006-10-24
*ST雪莱 ( 行情资讯论坛 )
4582356
4.476
,
2006-12-31
返回页顶