ST中嘉

- 000889

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
刘英魁持有的流通股票
2023年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
80549234
8.6
流通A股,
2023-01-16
2022年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
84061447
8.98
流通A股,
2022-09-30
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
84061447
8.98
流通A股,
2022-06-30
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
84061447
8.98
流通A股,
2022-03-31
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
89074099
9.51
流通A股,
2021-03-31
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
84061447
8.98
流通A股,
2021-12-31
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
84061447
8.98
流通A股,
2021-09-30
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
84061447
8.98
流通A股,
2021-06-30
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
84061447
8.978
流通A股,
2021-09-13
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
89074099
9.51
流通A股,
2020-12-31
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
89074099
9.51
流通A股,
2020-09-30
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
63624356
9.51
流通A股,
2020-06-30
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
63634356
9.51
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
63634356
9.51
流通A股,
2019-12-31
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
63634356
9.51
流通A股,
2019-09-30
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
63634356
9.51
流通A股,
2019-06-30
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
63634356
9.51
流通A股,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
63618356
9.51
流通A股,
2018-12-31
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
57037263
8.52
流通A股,
2018-09-20
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
9762166
1.57
流通A股,
2018-09-30
ST中嘉 ( 行情资讯论坛 )
9492253
1.53
流通A股,
2018-06-30
返回页顶