*ST长动

- 000835

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
赵锐勇持有的流通股票
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2021-06-30
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
,
2021-03-31
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
2475000
0.76
,
2021-09-30
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
2475000
0.757
,
2021-12-13
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
,
2020-12-31
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2020-09-30
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2020-06-30
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2020-03-31
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2020-04-02
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2019-12-31
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2019-09-30
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2019-06-30
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
,
2019-03-31
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2019-01-08
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2018-12-31
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2018-09-30
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2018-06-30
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2017-12-31
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2017-09-30
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2017-06-30
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.08
流通A股,
2016-02-16
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2016-12-31
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2016-09-30
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2016-06-30
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2016-03-31
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.01
流通A股,
2016-03-08
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.08
流通A股,
2015-12-31
*ST长动 ( 行情资讯论坛 )
3300000
1.08
流通A股,
2015-09-30
返回页顶