*ST节能

- 000820

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
锦州鑫天纸业有限公司持有的流通股票
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4647292
0.73
流通A股,
2020-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4647292
0.73
流通A股,
2020-03-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4647292
0.73
流通A股,
2020-06-11
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
17403598
2.73
流通A股,
2017-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
17403598
2.73
流通A股,
2017-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
17403598
2.73
流通A股,
2017-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
17403598
2.731
流通A股,
2017-07-14
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
17403598
2.73
流通A股,
2017-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4647292
0.73
流通A股,
2019-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4647292
0.73
流通A股,
2019-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4647292
0.73
流通A股,
2019-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4647292
0.73
流通A股,
2019-03-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4647292
0.729
流通A股,
2019-01-23
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4647292
0.73
流通A股,
2018-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4647292
0.73
流通A股,
2018-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4647292
0.73
流通A股,
2018-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11019745
1.73
流通A股,
2018-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30303598
10.53
流通A股,
2014-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30303598
10.53
流通A股,
2014-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30303598
10.53
流通A股,
2014-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30303598
10.53
流通A股,
2014-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
22303598
3.5
流通A股,
2016-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
22303598
3.5
流通A股,
2016-10-21
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
22303598
7.75
流通A股,
2016-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
22303598
7.75
流通A股,
2016-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
22303598
7.75
流通A股,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
22303598
7.75
流通A股,
2015-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
22303598
7.75
流通A股,
2015-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
22303598
7.75
流通A股,
2015-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30303598
10.53
流通A股,
2015-03-31
2011年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
63480062
22.054
流通A股,
2011-01-04
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
43290854
15.04
流通A股,
2011-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
43290854
15.04
流通A股,
2011-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
43290854
15.04
流通A股,
2011-03-22
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
53290854
18.514
流通A股,
2011-03-02
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
55868362
19.41
流通A股,
2011-01-10
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
56980000
19.796
流通A股,
2011-01-05
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30303598
10.53
流通A股,
2013-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30303598
10.528
流通A股,
2013-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30303598
10.528
流通A股,
2013-03-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30303598
10.528
流通A股,
2013-09-30
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30303598
10.528
流通A股,
2012-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
30303598
10.528
流通A股,
2012-11-14
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
43290854
15.04
流通A股,
2012-06-30
2010年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
70260062
24.41
流通A股,
2010-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
70260062
24.41
流通A股,
2010-12-09
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
71270062
24.761
流通A股,
2010-06-30
2009年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
71270062
24.761
流通A股,
2009-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
71270062
24.76
流通A股,
2009-06-30
2008年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
71270062
24.761
,流通A股
2008-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
71270062
24.761
,流通A股
2008-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
71268662
24.76
,流通A股
2008-01-15
2007年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
78634241
27.319
,流通A股
2007-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
78736241
27.355
,流通A股
2007-10-09
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
85650400
29.757
,
2007-06-30
2006年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
85650400
29.757
,
2006-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
85650400
29.757
,
2006-08-27
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
65650400
31.053
国家股
2006-07-13
返回页顶