*ST节能

- 000820

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
张寿清持有的流通股票
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
2923400
0.46
流通A股,
2020-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
2923400
0.46
流通A股,
2020-03-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
2923400
0.46
流通A股,
2020-06-11
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
1.73
,
2016-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.83
,
2016-03-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.83
,
2016-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
1.73
,
2016-10-21
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.83
,
2016-06-30
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
2923400
0.46
流通A股,
2019-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
2923400
0.46
流通A股,
2019-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
2923400
0.46
流通A股,
2019-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4717400
0.74
流通A股,
2019-03-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4717400
0.74
流通A股,
2019-01-23
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4717400
0.74
流通A股,
2018-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
5788904
0.91
流通A股,
2018-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
4717400
0.74
流通A股,
2018-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
7895137
1.24
流通A股,
2018-03-31
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
1.73
流通A股,
2017-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
1.73
流通A股,
2017-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
1.732
,
2017-07-14
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
1.73
,
2017-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
1.73
,
2017-03-31
2014年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.83
,
2014-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.83
,
2014-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.83
,
2014-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.83
,
2014-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.83
,
2015-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.83
,
2015-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.83
,
2015-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.83
流通A股,
2015-03-31
2013年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.83
,
2013-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.834
,
2013-09-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.834
,
2013-06-30
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.834
,
2013-03-31
2012年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.834
流通A股,
2012-12-31
*ST节能 ( 行情资讯论坛 )
11036070
3.834
流通A股,
2012-11-14
返回页顶