ST凯撒

- 000796

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
建投华文传媒投资有限责任公司持有的流通股票
2022年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
广百股份 ( 行情资讯论坛 )
25219613
3.58
,
2022-03-31
广百股份 ( 行情资讯论坛 )
25219613
3.58
,
2022-02-16
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
0.92
流通A股,
2022-03-31
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
0.92
流通A股,
2022-01-26
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
广百股份 ( 行情资讯论坛 )
25219613
4.08
,
2021-12-31
广百股份 ( 行情资讯论坛 )
25219613
4.08
,
2021-09-30
广百股份 ( 行情资讯论坛 )
25219613
4.08
,
2021-07-07
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
13300000
1.66
流通A股,
2021-12-31
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
13300000
1.66
流通A股,
2021-09-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
13300000
1.66
流通A股,
2021-06-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
13300000
1.66
流通A股,
2021-06-11
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
13300000
1.66
流通A股,
2021-03-31
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
1
流通A股,
2021-03-31
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
0.92
流通A股,
2021-12-31
济川药业 ( 行情资讯论坛 )
5219206
0.59
流通A股,
2021-09-30
济川药业 ( 行情资讯论坛 )
5219206
0.59
流通A股,
2021-06-30
济川药业 ( 行情资讯论坛 )
5219206
0.59
,
2021-03-31
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
佩蒂股份 ( 行情资讯论坛 )
4522840
2.66
,
2020-09-30
佩蒂股份 ( 行情资讯论坛 )
4522840
2.66
,
2020-06-30
佩蒂股份 ( 行情资讯论坛 )
4522840
2.65
,
2020-05-12
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
13300000
1.66
流通A股,
2020-12-31
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
13300000
1.66
流通A股,
2020-10-29
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
13300000
1.66
流通A股,
2020-09-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
13300000
1.66
流通A股,
2020-06-30
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
13300000
1.66
流通A股,
2020-03-31
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
13300000
1.656
流通A股,
2020-11-02
ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
13300000
1.656
流通A股,
2020-02-14
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
7931652
1.4
,
2020-12-31
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
7931652
1.4
,
2020-06-30
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
7931652
1.4
,
2020-03-31
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
1
流通A股,
2020-12-31
济川药业 ( 行情资讯论坛 )
5219206
0.59
,
2020-12-31
济川药业 ( 行情资讯论坛 )
5219206
0.59
,
2020-10-26
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
7931652
1.4
,
2019-12-31
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
7931652
1.4
,
2019-09-30
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
7931652
1.4
,
2019-08-07
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
7931652
1.4
,
2019-06-30
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
7931652
1.4
,
2019-03-31
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
1
流通A股,
2019-09-30
芒果超媒 ( 行情资讯论坛 )
7538878
0.76
,
2019-05-20
芒果超媒 ( 行情资讯论坛 )
7538878
0.76
,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
6609710
1.49
,
2018-02-14
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
7931652
1.4
,
2018-09-30
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
6609710
1.4
,
2018-06-30
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
6609710
1.4
,
2018-03-31
三诺生物 ( 行情资讯论坛 )
6609710
1.4
,
2018-03-14
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
0.99
,
2018-06-30
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
0.99
,
2018-06-12
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
0.99
,
2018-03-31
芒果超媒 ( 行情资讯论坛 )
7538878
0.761
,
2018-09-30
芒果超媒 ( 行情资讯论坛 )
7538878
0.76
,
2018-07-11
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
1
,
2017-06-30
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
1
,
2017-03-31
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
0.99
,
2017-12-31
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
0.99
,
2017-09-30
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
17486336
1
,
2016-12-31
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
10928960
1
,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
华策影视 ( 行情资讯论坛 )
10928960
1
,
2015-11-26
返回页顶