*ST凯撒

- 000796

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
海航航空集团有限公司持有的流通股票
2023年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2023-09-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2023-06-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2023-03-31
2022年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2022-12-31
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2022-09-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2022-06-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2022-03-31
2021年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2021-12-31
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2021-09-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2021-06-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2021-06-11
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2021-03-31
2020年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.931
流通A股,
2020-11-02
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.931
流通A股,
2020-02-14
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2020-12-31
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2020-10-29
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2020-09-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2020-06-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2020-03-31
2019年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.931
流通A股,
2019-04-17
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2019-12-31
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2019-11-08
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2019-09-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2019-06-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2019-03-31
2018年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.931
流通A股,
2018-11-29
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
流通A股,
2018-12-31
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2018-09-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2018-06-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2018-03-31
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2018-01-18
2017年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2017-12-31
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2017-09-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2017-06-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2017-03-31
2016年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2016-12-31
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2016-09-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2016-06-30
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2016-03-31
2015年持有的股票
股票简称
持股数量(股)
持股比例(%)
股本性质
截止日期
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2015-12-31
*ST凯撒 ( 行情资讯论坛 )
15503875
1.93
,
2015-11-11
返回页顶